top of page

Keep a lookout for further information

Coming Soon

'S tric a chunnaic mi iad a’ tighinn ri chèile,
dithis seann eòlach, dithis chroitearan,
is às dèidh dhaibh an latha a bheannachadh
seasaidh iad còmhla gun fhacal tuilleadh,
taobh ri taobh, chan ann aghaidh ri aghaidh,
is iad a’ coimhead a-mach air an talamh
a chumas na fhilltean an uile chuimhne,
a’ tarraing anail is cùbhraidheachd
tombaca, fuaradh is spùt nan uan,
‘s an t-eòlas ac’gun cuireadh cainnt
bacadh air a’ chomanachadh òrbhuidh ud,
gum briseadh i a-staigh air am mothachadh
air na th’ann de dhualchas eatarra

gael-symbol.png

'S tric a chunnaic mi iad a’ tighinn ri chèile,
dithis seann eòlach, dithis chroitearan,
is às dèidh dhaibh an latha a bheannachadh
seasaidh iad còmhla gun fhacal tuilleadh,
taobh ri taobh, chan ann aghaidh ri aghaidh,
is iad a’ coimhead a-mach air an talamh
a chumas na fhilltean an uile chuimhne,
a’ tarraing anail is cùbhraidheachd
tombaca, fuaradh is spùt nan uan,
‘s an t-eòlas ac’gun cuireadh cainnt
bacadh air a’ chomanachadh òrbhuidh ud,
gum briseadh i a-staigh air am mothachadh
air na th’ann de dhualchas eatarra

'S tric a chunnaic mi iad a’ tighinn ri chèile,
dithis seann eòlach, dithis chroitearan,
is às dèidh dhaibh an latha a bheannachadh
seasaidh iad còmhla gun fhacal tuilleadh,
taobh ri taobh, chan ann aghaidh ri aghaidh,
is iad a’ coimhead a-mach air an talamh
a chumas na fhilltean an uile chuimhne,
a’ tarraing anail is cùbhraidheachd
tombaca, fuaradh is spùt nan uan,
‘s an t-eòlas ac’gun cuireadh cainnt
bacadh air a’ chomanachadh òrbhuidh ud,
gum briseadh i a-staigh air am mothachadh
air na th’ann de dhualchas eatarra

gael-symbol.png

'S tric a chunnaic mi iad a’ tighinn ri chèile,
dithis seann eòlach, dithis chroitearan,
is às dèidh dhaibh an latha a bheannachadh
seasaidh iad còmhla gun fhacal tuilleadh,
taobh ri taobh, chan ann aghaidh ri aghaidh,
is iad a’ coimhead a-mach air an talamh
a chumas na fhilltean an uile chuimhne,
a’ tarraing anail is cùbhraidheachd
tombaca, fuaradh is spùt nan uan,
‘s an t-eòlas ac’gun cuireadh cainnt
bacadh air a’ chomanachadh òrbhuidh ud,
gum briseadh i a-staigh air am mothachadh
air na th’ann de dhualchas eatarra

'S tric a chunnaic mi iad a’ tighinn ri chèile,
dithis seann eòlach, dithis chroitearan,
is às dèidh dhaibh an latha a bheannachadh
seasaidh iad còmhla gun fhacal tuilleadh,
taobh ri taobh, chan ann aghaidh ri aghaidh,
is iad a’ coimhead a-mach air an talamh
a chumas na fhilltean an uile chuimhne,
a’ tarraing anail is cùbhraidheachd
tombaca, fuaradh is spùt nan uan,
‘s an t-eòlas ac’gun cuireadh cainnt
bacadh air a’ chomanachadh òrbhuidh ud,
gum briseadh i a-staigh air am mothachadh
air na th’ann de dhualchas eatarra

'S tric a chunnaic mi iad a’ tighinn ri chèile,
dithis seann eòlach, dithis chroitearan,
is às dèidh dhaibh an latha a bheannachadh
seasaidh iad còmhla gun fhacal tuilleadh,
taobh ri taobh, chan ann aghaidh ri aghaidh,
is iad a’ coimhead a-mach air an talamh
a chumas na fhilltean an uile chuimhne,
a’ tarraing anail is cùbhraidheachd
tombaca, fuaradh is spùt nan uan,
‘s an t-eòlas ac’gun cuireadh cainnt
bacadh air a’ chomanachadh òrbhuidh ud,
gum briseadh i a-staigh air am mothachadh
air na th’ann de dhualchas eatarra

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Screenshot 2023-11-07 at 09.45.46.png
bottom of page