Dreuchdan Bàna / Current Vacancies  

BnG-logo-colour.jpg

Tha an dreuchd seo air a mhaoineachadh ann am pàirt le Bòrd na Gàidhlig.
This post is part funded by Bòrd na Gàidhlig. 


 

Oifigeach Leasachaidh Gàidhlig Taighean-Tasgaidh na Gàidhealtachd

 

Tha na ceithir ionadan – Taigh-tasgaidh Gheàrrloch, Taigh-tasgaidh an Iar air Ghàidhealtachd, Taigh-tasgaidh chloinne na Gàidhealtachd agus Comann Eachraidheil na Comraich – air an aon ràmh a thaobh a bhith a’ taisbeanadh, a’ brosnachadh agus a’ misneachadh eachdraidh, dualchas agus caractar na Gàidhealtachd. Ag obair còmhla, tha iad a’ sireadh taic bho Oifigeach Leasachaidh Gàidhlig, a rannsachadh agus a chomharrachadh cothroman airson dòighean ùra cruinneachaidhean a lìbhrigeadh, a bhith a’ ceangal ri luchd-ùidh nas eadar-dhealaichte agus cothroman cosnaidh ùra a chruthachadh, cothroman saor-thoileach agus ionmhais, le bhith a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig tro na seirbheisean agus tachartasan a tha co-ionnan ris an adhbhar co-roinnte.

Gaelic Development Officer  
Highland Museum
s

 

Gairloch Museum, West Highland Museum, Highland Museum of Childhood and Applecross Historical Society all share a common purpose to promote, encourage and inspire interest in the history, heritage, culture and character of the Highlands. Collectively, they seek the support of a Gaelic Development Officer, to explore and identify opportunities for alternative interpretation of collections, engagement with more diverse audiences and the creation of employment, volunteer and funding opportunities, by encouraging the use of Gaelic language across services and activities that align with this shared purpose.